تبلیغات
Biiist!!! - مطالب mohadeseh khanoom
دوست مجازیِ من♥

اسمش را گذاشته ایم


⇜ دوست مجازی⇝


کسی که با لطیفه هایمان…میخندد↯


با عاشقانه هایمان…قلبش♥ تکان میخورد


در دعاهایش یادمان میکند…↯


دلتنگمان میشود…↯


وباز با بی مهری به او میگوییم ↯⇜دوست مجازی⇝دوست مجازی من: ↯


♥ من تو را واقعی دوستت دارم ♥
تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 03:32 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
ﺍَﮔـــﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨین تَنهام!!

♥ﺍَﮔـــﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨین تَنهام!! ♥
✘فقط ﺁﺩﻡ شناسﺷُـــــــــــــــﺪﻡ. .✘

 ↯ ﺗُﻮﺑـــــﻪ ﮐَﺮﺩﻡ...؟!؟
که دورخودم یه خط قرمز بکشم↯
↶ﻧﻪ ﻋــــَﻮَﺽ ﺷـــــــــــــــُﺪﻡ
 ↡ﻧﻪ ﺳـَـــﺮﻡ ﺷُﻠﻮﻏـــــــــــــــِــــ
↡ نه کلاس ملاسی درکاره
✧ﻧﻪ ﺩِﻟﻢ ﺟﺎیی ﮔــــﯿﺮکـَـــــﺮﺩﻩ✧
 ♥ﻧﻪ ﺩَﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻـــــــــــی ﺩﺍٰﺭم♡
♝ﻓﻘَــﻂ ﺣﻮﺻـــــــــــــــﻠــﻪ ﻧَﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﯾﮑــــــــــــــــی ﺍِﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻡ ﺍﻋﺼﺎﺑﻤــــﻮﺧُـــــــــــــــﻮﺭﺩ ﮐُﻨــــﻪ. .♝
♞ﺑﯿﺎﺩ ﻭ ﮔﻨـــــــــــــــــــﺪ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺑـــﺮﻩ. .♞
 ↤ﺣﻮﺻـــــــــــــــﻠﻪ ﻧﺪٰﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﺩٰﺍﺳـــــــــــــــﺘﺎﻥ ﺑﺸﻪ ﺑﺮﺍﻡ. .↦
 ⇂ﺣﻮﺻﻠــــﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡﺧﺎﻟــــــــــــــــی ﺑﻨﺪﯾﺎﺷــــــــﻮﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ.⇃
♥ﺩﻟﻢ ﻧﻤﯿﺨــــﻮﺍﺩ ﺍﻋﺼﺎﺑﻢ ﺑﺮﯾـــــــــــــــﺰﻩ ﺑﻬـــــﻢ. ♥
√دلم نمیخواد دوستامو از دست بدم√
✘آره تنهــــــــــــــــــــــــــــــام.،.،.
✘مثل همیشه فقط باخدام ...
↯فقط همَـــــــین
تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 03:29 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | ×خستـم..×
به ســــلامتی دُختـــــری که

وقتی قول داد که عشــقش رو ترک نمیکنه

وقتی قول داد که بهش هرگز خیانت نمیکنه

وقتی قول داد که کلید قلبش فقط مال ِ اونه

وقتی قول داد و گفت دوستت دارم و برات صبر میکنم ..

وقتی قول داد

قولش از صــــدتا مــرد بالا تر بود و به همش عـــمل کرد ..

حرفــــش حرف بود و

عشـــقش عشق بود ..تاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 03:26 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات

خیلـــے سختــﮧ بخاطـر کســـے کـــﮧ בوستـــشـــ ב)رے

همـــه رو از تـــو زندگیـــتـــ خـــط بـزنـــے

 

بعـــב بفهـمــے خـــوבتــــ تـــوے لیستـــے بـــوבے کـــﮧ اوךּ

بخـــاطر یکـــے בیگـــﮧ خـــط زבه
زیبا ترین دختران عربتاریخ : یکشنبه 10 آبان 1394 | 03:25 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
گور بابای غم من میرسم به چیزی که لایقم

⇇ هــــــیس ⇥

⇜ در ایـن. ↷ دنــیــــــــا ↶ حــــــرف ☜ دلــــــت ☞ ↳

حکــــــــم هرز گــــــــے ات را ↺ امـــضــــا ↻ میکند ⇝

پـــــس ♘ خـــامــــــــ★ـــــوش ♞ بــــاش..⇉

_________________________________________________________

● اَگِهْـــــ بَعْدْ اَزْ [مَرْگَمْـــــ] ● دُنْبآلِـــــ [دَلیلِــــ] مُرْدَنَمْـــــ بودَنْـــــ ●

بِهِشونْـــــ بِگیـــــدْ . . . ● کِهْـــــ اینْـــــ دَلیلِـــــ [زِنْدِگیشْــ]

مَعْلومْـــــ نَبـــــود ● چِهـــــ بِرِسِهـــــ [مَرْگِشْــ]


تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:59 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
خُودِتْ باشْ

ادعـــــʘ͜͡ʘـــــاے↘
رفاقـــــʘ͜͡ʘـــــت رو ↘
انـــــʘ͜͡ʘـــــقدر ↘
بعضـــــʘ͜͡ʘـــــیا↘
ڪـــــʘ͜͡ʘـــــردن ↘
ڪـــــʘ͜͡ʘـــــ ↘
حامـــــʘ͜͡ʘـــــلہ ↘
شــِْـِْـِْـِْـِْــʘ͜͡ʘـــِْـِِْْـِْـْـده↘
_________________________________
⇠مْیخٰوامْ خُوشْحالْ باشَمْ ⇢
▼وَلْیْ
♀یِه چیزْیْ دَرونَمْ جیغْ میکِشِـه
☜میگِهْ خُودِتْ باشْ
_________________________
 تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:56 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
ورژن جدید خودم ...

♚مــــْْن♚ 

✘اونــِْْـــقْْْْدر لجٌٰبـــــْْْْـــــازْْْو یکــــ دنـــْْْْــده امـــْْْْ ✘

کهـــْْ اگـــْْْْٰـــــــه بخـــــْْْـــــوامْْْ

شْْْٰٰادْْْ بــْْآشــْْْْٰٰمو بْْْْخنـــــْْْٰٰدم,

✓هیــــــْٰٰــــْْٰچــےْْ حٰٰتــےْْْْ غـــــرْْْٰٰوبْْٰ✓

جمْْْٰٰــــــْْْْعـــهــــْْْ هــْْْْْم نمیْْْـــٰٰتونـهــْْْْ جلـــــوْْْْْٰٰمو بگْْٰٰیرهــْْْ

 پــــْْْٰٰس

واٍْْْْســْْٰه نارْْْْٰاحتـــْْْْــ کرْْٰٰدن ْْٰمـــنْْ بیخـــــْْْْْْٰـــودےْْْ

✧کاْٰٰلرےٍْْْْ نســـــْْْٰٰـــــوزْْْونٌٰ✧

تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:55 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
خواهر رفیقت؟؟هـــHehـــه

✘☜رژ لب خوبه واسه دوست دخترت نه خواهرت!

دوست پسر خوبه واسه دوست دخترت نه خواهرت!

پارتی و مهمونی و شب بیرون موندن خوبه واسه دوست دخترت نه خواهرت!

بیرون رفتن و عشق و حال خوبه واسه دوست دخترت نه خواهرت!

روشن فکر بودن و با شعور بودن و ازادانه فکر کردن خوبه واسه دوست دخترت نه خواهرت!

✘راستى این دوست دخترت همون خواهر رفیقت نیست...؟!؟!؟


هـــــHehـــــہ


تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:52 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
 باید هـار باشے

میگُفت روم کلے غیرت داره ✓
⇦ هہ⇨ الان کو؟
✔کلے غیبَت داره ✔تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:51 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
سَرْدِه بَدَنَمْ...

سَرْدِه بَدَنَمْ...⇣

دارِه جُورْ میشِه کَفَنَمْ⇣

هَمینْ رُوزاسْ بِهِتْ بِرِسِه خَبَرَمْ...⇣

میدونَمْ واسَتْ مُهِمْ نى هیچى...??

میشنَوى⇣✘
میخَنْدى⇣✘
میگى⇣✘
⇩⇩⇩
☜ هہ بِه دَرَکْ☞

تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:50 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
↯✘دهـــــــہ هفتـــ۷۰ـــــاد✘↯

✘دهـــــــہ هفتـــ۷۰ـــــاد✘↯
⁉یــــہ مشـــت مُعــــــتاد
↯✘دهـــــــہ هفتـــــ۷۰ــــاد✘↯
◀تــــا صبـــح بیـــدار
⇅تـا عصـــ↭ـــر خــــــواب ⇅
تا شــــــب بیـــ⚡ــڪار
 دوبـاره تڪــرارتاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:48 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
وَلْے دسْخُوْشْ گُرْگَمْ کَرْدَنْدْ

میْگَمْ بِ بَهْضْیٰاْیْےْ کِ رٍفْیْقْ بُو‌دَنْ وَلٍےْ نٰاْرُوْ زَدَن✔

بَرٰاْشْو‌نْ مُتَاَسِفَم‌ نَ وٰاْسْ خٰاْطِرْ اْیْن‌کِ قِیْدْ مٰاْرُوْ زَدَن

✔وٰاْسْ خٰاْطِرْ رِفٰاْقتْےْ کِ کَرْدَمْ وَلْےْ حَرْفْ پُشْتَمْ زَدَن✔

وٰاْسْ دَرْدْ دِلْ هٰاْیٍےْ کِ کَرْدَمْ و نُقطِِهْ ضَعْفْ کَرْدَنُ دَسْ دشْمَن دٰاْدَن
ْ
✔وَلْے دسْخُوْشْ گُرْگَمْ کَرْدَنْدْ ✔
✔ هَمُو‌نٰاْیْےْ کِ فکْ کَر‌دَنْد✔

✔تُوْ رِفٰاْقَتْ مَنُوْ دُوْرَم‌ْ کَرْدْنْدْ°✔

تاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:45 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
بـــــــهـ بعضیام باســـ گفــــــــــ:××

هَـ ـمیڹ روزأ آرۅمـ✍میشَمـْ

↯ایـ ـنقَڋ آرۅمـْ↻

✍که ڋیـ ـگه ⇦هیچـ ـکسـ

حتـ↯ـی صِڋأی نَفَسأمۅ⇦نَۺنَۅہتاریخ : دوشنبه 27 مهر 1394 | 04:41 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کآمنتـ
سرکلاس بودیم میزدیم میرقصیدیم......ناظم اومد گفت:عروسی باباتونه؟ ؟؟؟!!!!!
یکی از بچه ها بلند شد گفت: بله
شمام دعوت نیستید بفرمایید بیرووووون


تاریخ : چهارشنبه 18 شهریور 1394 | 12:07 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات

آیا می دانستید ک خخخخخخ که مردم به عنوان خنده استفاده میکنند در واقع به چه معنی است؟
.
.
.
.
.
.
.
.
صدایی ک یک پیر مرد یا پیر زن قبل از تف کردن در می آورد!!!!!!!سبز

تاریخ : سه شنبه 17 شهریور 1394 | 03:50 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات

تو این دوره زمونه،

باید به بعضی از پسرا گفت:

.

.

.
خدایی دمت گرم که هنوز دست به ابروهات نزدی!!
واااااالا...
تاریخ : سه شنبه 17 شهریور 1394 | 03:47 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
خنگول میره دستشویی درو نمیبنده
بهش میگن :چرا درو نمیبندی؟؟؟؟؟
میگه:عه!راست میگی!درو ببندم که شما از لای سوراخش نگاه کنین.....!!!!!!!!!تاریخ : سه شنبه 17 شهریور 1394 | 03:33 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
میگن مورچه ی بالدار حاصل از رابطه ی نامشروع مورچه و مگسه..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اما خرمگس هیچ جوره تو کتم نمیره.....
خاکــــــــــــــــــــــــ..توسرشون.....
کصافطــــا....تاریخ : سه شنبه 17 شهریور 1394 | 03:04 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
ما مجردا بعد از سال ها جستجو و نیافتن نیمه ی گمشده ی خود به این نتیجه می رسیم:خداوند مارو کامل افریده نیمه میمه نداریم...!


تاریخ : شنبه 14 شهریور 1394 | 05:18 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
نفس من کیه؟؟؟؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اکسیژن
چیه فک کردی نکنه توی.....قیافشو......میمونـــــــــــ....تاریخ : پنجشنبه 12 شهریور 1394 | 04:02 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
مدیر  رو برعکس بخون
.
.
.
.
.
.
.
.
.
آفرین حالا برو شلوارتو عوض کن تا تو باشی دیگه با مدیر عزیزمون شوخی نکنی....تاریخ : پنجشنبه 12 شهریور 1394 | 03:59 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | دیدگاه بروبکس
یکی از فانتریام اینه که با یه لحن جدی و خسته به یه دکتر بگم :لطفا حاشیه نرو دکتر!!!
بعد بلند شم و از پنجره ی مطبش به افق خیره بشم وبگم:
فقط بگو چند روزه دیگه زنده میمونم؟!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لامصب خیعلی کلاس داره....
ولی کصافط هر سری فقط شیاف مینویسه...تاریخ : چهارشنبه 31 تیر 1394 | 06:39 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | کامنت
اگه میخوای یکی تا آخر عمرش به یادت بمونه و هیچ وقت هم فراموشت نکنه...
.
.
.
.
.
ازش پول بگیر بهش پس نده....تاریخ : چهارشنبه 31 تیر 1394 | 04:34 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
رفتم بلیط آمرریکارو بگیرم طرف میگه:سفرتون سیاحتیه؟
.
.
.
.
.
.
.
میگم:نه زیارتیه میخوام برم سید ریچارد و بی بی آنجلینا خاتونتاریخ : چهارشنبه 31 تیر 1394 | 04:31 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات


خودم پاریسعکس سوالی


تاریخ : سه شنبه 30 تیر 1394 | 10:19 ق.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
... بیشترین چیزی ک ازش خسته شدی , عکس سوالی


تاریخ : پنجشنبه 18 تیر 1394 | 06:34 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
عکس نوشته های فاز سنگین و تیکه دار ...


تاریخ : چهارشنبه 17 تیر 1394 | 06:50 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
عکس نوشته های شاخ اینستاگرامی تیکه دار


تاریخ : چهارشنبه 17 تیر 1394 | 06:47 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
به بعضیام باس گفت:من تتلو نیستم که اگه بهم خیانت کردی ببرمت بیابون خودمو آتیش بزنم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
من آرمینم زنده به گورت میکنم...تاریخ : چهارشنبه 17 تیر 1394 | 06:37 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات
عکس متن تیکه دار و نیش دار 94


تاریخ : چهارشنبه 17 تیر 1394 | 06:33 ب.ظ | نویسنده : mohadeseh khanoom | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

.: Weblog Themes By Theme98.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس